Menu Close

Darbo apmokėjimo sistema

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-119

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO  SISTEMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) darbo apmokėjimo

sistema (toliau – Sistema) reglamentuoja Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, darbuotojų premijavimą, materialines pašalpas, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumokėjimo terminus ir tvarką, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, kasmetinį veiklos vertinimą.

  1. Ši Sistema nereglamentuoja Mokykloje darbuotojų atliekamų darbo funkcijų turinio,

nenumato darbo funkcijų aprašymo, darbuotojams privalomų kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos numato darbuotojų pareigybės aprašymai ir/arba darbo sutartys.

  1. Sistema patvirtinama Mokyklos direktoriaus įsakymu, atlikus darbuotojų

informavimo ir konsultavimo procedūras. Sistema gali būti keičiama, įvykdžius darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Skip to content