Menu Close

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. kovo 25 d.

sprendimu Nr. T11-97

 

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO

MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklas kriterijus, prašymų teikimo ir tėvų informavimo apie priėmimą informacinės sistemos pagrindu ir/ar kitais būdais, dokumentų pateikimo tvarką.
  2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokykla) veiklą.

Toliau:  PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

Skip to content