Menu Close

Veiklos planas

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020  m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V- 110

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 M.M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. m. veiklos planas (toliau – Planas), nustato metinius mokyklos tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

2. Planas parengtas atsižvelgiant į Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2020-2022 metų strateginį planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-102, švietimo būklę, bendruomenės poreikius ir įsivertinimo rezultatus.

3. Planą rengė mokytojų, mokinių ir tėvų darbo grupė, sudaryta 2020 m. rugpjūčio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-106 „Dėl darbo grupės 2019–2020 mokslo metų  veiklos planui parengti sudarymo“.

 

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 M.M. VEIKLOS PLANAS

 

Skip to content