Menu Close

Psichologas

PSICHOLOGĖ NERINGA GERDAUSKYTĖ

Kabinetas – antrame aukšte

Kontaktai: Tamo dienynas, el. paštas neringa.gerdauskyte@vezaiciai.lt, tel. Nr. 8 673 40881

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

• mokinys  į psichologę  kreipiasi savarankiškai;

• prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

• prašo mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

• kai kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.

 

Mokyklos psichologas:

1. Padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

2. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

4. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

5. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemomis.

6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

7.  Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

8. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

9. Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.

10. Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes.

11. Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

12. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

13. Atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

 

PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės
mokyklos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 1  d.
įsakymu Nr. V-123
2020-2021 MOKSLO METŲ PSICHOLOGĖS
NERINGOS GERDAUSKYTĖS
DARBO LAIKO GRAFIKAS
Diena Darbo val. Pietų pertrauka Kontaktinės darbo valandos Nuotolinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos
Pirmadienis 8.00-11.30           12.00-14.30 11.30-12.00 8.00-9.00 9.00-11.30
12.00-14.30
Viso: 6 3,5 2,5
Antradienis 8.00-11.30           12.00-16.00 11.30-12.00 8.00-9.00 9.00-11.30
12.00-16.00
Viso: 7,5 5 2,5
Trečiadienis 8.00-11.30           12.00-14.30 11.30-12.00 8.00-9.00 9.00-11.30
12.00-14.30
Viso: 6 3,5 2,5
Ketvirtadienis 8.00-11.30           12.00-14.30 11.30-12.00 8.00-8.30 8.30-11.30
12.00-14.30
Viso: 6 3 3
Penktadienis 8.00-13.00 11.30-12.00 8.00-11.30
12.00-13.00
Viso: 4,5 0 0 4,5
Viso: 30 15 0 15

 

*Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją.(MOKYKLOS PSICHOLOGO BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI PATVIRTINI Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d įsakymu Nr. ISAK-1548).

 

Skip to content