Menu Close

Ugdymo planas

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-110

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2020–2021 MOKSLO METŲ

UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklos ugdymo planas 2020–2021 m. m. parengtas, vadovaujantis:

1.1. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;

1.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“;

1.3. Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46;

1.4. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46;

1.5. ,,2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417;

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

 

 

Skip to content