Menu Close

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus

2021 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. V-19

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus,  priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-10 klasių mokinių ir Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus darbą, padeda mokyklos bendruomenei pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, bei kitais nuotolinio ugdymo organizavimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui gauti ugdymo(si) paslaugas (iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas), atitinkančias jo amžių, gebėjimus ir poreikius.

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content