Menu Close

Specialusis pedagogas

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ AIDA BALSEVIČIENĖ

Kabinetas – antrame aukšte

Kontaktai: Tamo dienynas, el. paštas aida.balseviciene@vezaiciai.lt, tel. 8 614 62452

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Gargždų miesto PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
  • Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia veiklos programą ir ataskaitą.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

 

2023-2024 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

Diena Kontaktinės darbo valandos
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 8.00 – 13.00
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00
Penktadienis

 

Skip to content