Menu Close

Kiti dokumentai

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL REORGANIZAVIMO DOKUMENTŲ

DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO  SISTEMA

PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PLANAS

DĖL MAISTO DAVINIO ATSISAKYMO

KLAIPĖDOS R.VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI DRABUŽIŲ IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU IR ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠAS

KLAIPĖDOS  R.  VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS  DARBO  TVARKOS  TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KONKURSŲ PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO  TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į PAREIGAS, NEĮTRAUKTAS Į KONKURSINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠĄ, TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), PAŠALINIŲ ASMENŲ, SVEČIŲ LANKYMOSI KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ  IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Skip to content