Menu Close

Strateginis planas

PRITARTA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. liepos 1d.

įsakymu Nr. AV-1405

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2020 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. V- 102

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) strateginio plano

tikslas – įgyvendinti  Mokyklos viziją, tikslingai pasirinkti veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti ir planuoti mokyklos raidą, telkti bendruomenę kokybiškam ugdymui ir inovacijų diegimui.

  1. Įgyvendinus Mokyklos strateginį veiklos planą, bus užtikrinta Mokyklos

bendruomenės lūkesčius atitinkanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybė, švietimo pagalbos teikimas mokiniams, laiduojamas Mokyklai skiriamų mokymo lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų tikslingas panaudojimas, augs veiklų kokybė, buriama aktyvi Mokyklos bendruomenė, telkiamos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangos.

  1. Mokyklos 2020–2022 metų strateginis veiklos planas parengtas, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-1191 patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Geros mokyklos koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2020–2022 m., patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T11-182, Klaipėdos rajono  tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T11-211  „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos nuostatais, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo rekomendacijomis, Mokyklos įsivertinimo ir mokinių mokymosi pasiekimų tyrimo duomenimis.

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS

 

Skip to content