Menu Close

VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA – PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS” DALYVĖ

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Mokykloje sudaryta darbo grupė, remdamasi mokyklos turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų ir kitais duomenimis, parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą, kuris suderintas su  Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir Nacionaline švietimo agentūra. Planą padėjo rengti projekto konsultantas. Per 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metus mokykla  numatė siekti šio tikslo – ugdyti kūrybišką, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant inovatyvią ugdymosi aplinką. Numatyti uždaviniai: didinti STEAM dalykų patrauklumą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, organizuojant ugdymą įvairiose aplinkose ir sudaryti galimybes patyriminiam, interaktyviam mokymuisi gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų bei pradinio ugdymo pamokose.

Projekto metu bus įrengta gamtos mokslų laboratorija, modernizuotas informacinių technologijų kabinetas, įsigyta reikalingų mokymo priemonių, organizuojamas mokinių ugdymas įvairiose aplinkose, tobulinamos mokytojų kompetencijos.

Administracija

Skip to content