Menu Close

Teisės aktai

LR ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „ LIETUVA 2030 “

NUTARIMAS  DĖL VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LR IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU KRITERIJŲ APRAŠAS

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PATAISOS, SUSIJUSIOS SU SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 7, 8, 14 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LR ŠMSM IR SAM ĮSAKYMAS DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LR ŠMSM ĮSAKYMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO

LR ŠMSM ĮSAKYMAS DĖL PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN2016 ,,ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

SAM ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 SAM ĮSAKYMAS DĖL 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO KLAIPĖDOS RAJONO MOKYKLOSE SITUACIJŲ VALDYMO ALGORITMŲ PATVIRTINIMO

Skip to content