Menu Close

PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PLANAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. V-76

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PLANAS

 

Eil. NR. Priemonės Data Atsakingas
1 Krizių valdymo komandos pasitarimas. Susipažinimas su VESOC sprendimais. 2020-03-13 Direktorė
2 Mokytojų pasitarimas. Darbo nuotoliniu būdu perspektyva, galimybių paieška, kompetencijų tobulinimas. Mokytojų apklausa dėl nuotolinio mokymo(si) techninių galimybių. Veiklos kovo 16-27 d. planavimas. 2020-03-13 Direktorė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3 Metodinės tarybos pasitarimas. Apklausos tėvams parengimas. 2020-03-13 L. Lapinskienė
4 Mokinių tėvų apklausa dėl nuotolinio mokymo(si) galimybių. 2020-03-13–2020-03-17 Klasių vadovai
5 Įsakymas „Dėl Klaipėdos Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano 16.6 punkto pakeitimo“. 2020-03-13 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
6 Informacijos  apie nuotolinio mokymo priemones sklaida mokytojams. 2020 -03-16–2020-03-27 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė
7 Mokytojų uždaros grupės feisbuke sukūrimas. 2020-03-17 V. Jonauskas
8 Dokumentų rengimas. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas. 2020-03-17 Direktorė
9 Nuotolinių virtualių paskaitų klausymas, įgūdžių dirbti su įvairiomis virtualiomis aplinkomis tobulinimas., Nuo 2020 -03-16 Mokytojai, IKT mokytojas
10 Nuotolinio mokytojų mokymosi proceso stebėjimas, refleksija. Nuo 2020-03-16 Direktorė, direktoriaus Pavaduotojas ugdymui
11 Mokytojų diskusija apie virtualių mokymosi aplinkų, priemonių taikymą ugdymo procese. 2020-03-20 Metodinės tarybos ir metodinių grupių pirmininkai
12 Dokumentų rengimas. Nuotolinio mokymo(si) organizavimo taisyklės. Iki 2020-03-20 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
13 Informacijos apie  mokinių ir jų tėvų prisijungimo prie TAMO dienyno galimybių bei kitų kontaktinių duomenų tikslinimas. Iki 2020-03-25 Klasių vadovai
14 Individualus mokytojų nuotolinio mokymo modelio taikymo aptarimas su mokiniais ar jų tėvais. 2020-03-23–2020-03-27 Mokytojai
15 Mokyklos IKT bazės įsivertinimas, sprendimų dėl plėtros priėmimas. 2020-03-24 V. Jonauskas, direktorė
16 Tėvų (globėjų) informavimas apie nuotolinio mokymo pradžią ir organizavimo taisykles. 2020-03-25 Direktorė
17 Mokinių ir mokytojų sąveikos, pradėjus mokymą(si) nuotoliniu būdu, stebėjimas ir refleksija. Nuo 2020-03-30 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinė taryba

________________________

 

Skip to content