Menu Close

VGK veikla

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS  VAIKO  GEROVĖS  KOMISIJOS  SUDARYMO

2020 m. rugsėjo 1 d.  Nr. V-117

Vėžaičiai

 

 

Vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-79  patvirtintų Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos nuostatų 27.24 punktu  ir L švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 nauja redakcija):

  1. S k i r i u  už mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklą atsakingus asmenis:

1.1.  Dalia Vaičekauskaitė Andrulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos

pirmininkė;

1.2.  Irena Liebienė, socialinė pedagogė, etikos mokytoja, komisijos pirmininko

pavaduotoja;

1.3.  Neringa Gerdauskytė, psichologė, komisijos sekretorė.

  1. T v i r t i n u vaiko gerovės komisijos sudėtį:

2.1.  Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė;

2.2.  Loreta Zakarienė, spec. pedagogė, logopedė;

2.3.  Kristina Tomasaitė – Jasinskienė, Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos

psichologė;

2.3. Deimantė Želvienė, logopedė;

2.4. Virginijus Jonauskas, informacinių technologijų, technologijos mokytojas;

2.5. Ramutė Pozingienė, pradinių klasių mokytoja;

2.6. Ramunė Šatkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

2.7. Irena Šeškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

2.8. Loreta Grinienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

2.9. Saulius Šiaulytis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

3. Vaiko gerovės komisijos veiklą koordinuoja direktorė Dalia Baliutavičienė.

4.  P r i p a ž į s t u   netekusiu galios 2019 m. rugsėjo 3 dienos įsakymą Nr. V-159

„Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo“.

 

 

Direktorė                                                                                                                Dalia Baliutavičienė

 

Skip to content