Menu Close

UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU IR ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-179

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU IR  ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu ir esant ekstremaliai situacijai valstybės lygiu, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus,  priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-10 klasių mokinių ir Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus darbą esant karantinui ar ekstremaliai situacijai.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ bei kitais ugdymo organizavimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau: KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU IR ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

Skip to content